Haridus- ja Teadusministeeriumi KANTSLERI KÄSKKIRI 19.07.2017 nr 1.1-3/17/141 ja 10.04.2018 nr 1.1-3/18/84
tegevusloa andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks

Natalia Žurakovskaja Keeltekool on esimesi erakeeltekoole Eestis. Kool alustas oma tegevust 1983. aastal Mainoris ja hiljem jätkas erakeeltekoolina.

NZ Keeltekool sai tuntuks oma õppemetoodika poolest, mille aluseks on praktiline grammatika. Tänu sellele omandavad meie keeleõppijad korrektse keele ja saavutavad väga häid tulemusi.

Keeleõppimine ei ole sõnade meeldejätmine, vaid oskus neid sõnu omavahel siduda nii, et mõte oleks arusaadav. See on pikaajaline protsess, mis eeldab uutmoodi mõtlemist. Seda „uutmoodi mõtlemist“ me oma keeleõppijaile ka õpetame.

NZ Keeltekooli põhieesmärk on õpetada muulastele korrektset eesti keelt ja seega aidata nende integreerumist Eesti elusse.

Aastast 2016 toimuvad õpingud minigruppides või individuaalselt Internetis. Tänu sellele saavad meie metoodika järgi õppida kõik soovijad üle Eesti, mitte ainult Tallinna elanikud.

Õppetöö käib neli korda nädalas, tööpäeviti. Üks õppetund kestab 60 minutit.

Natalia Žurakovskaja Keeltekooli kvaliteedi tagamise alused: 

Keeltekool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kiidetud juhendmaterjalist.

  1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamiseks jälgime muudatusi tasemeeksamite läbiviimisel, värskendame pidevalt lugemiseks ja arutamiseks valitud lisamaterjale, täiendame ja täpsustame töökäigus ka oma harjutusvara.

  2. Õpetajal on kõrgharidus filoloogia alal ja pikaajaline (aastast 1980) töökogemus eesti keele õpetamisel. Et tagada oma keeleteadmiste kõrget taset, uurib ta erialast keelekirjandust ja täiustab metoodikat, jälgides ka e-õppes toimuvat nii Eestis, kui ka maailmas.

  3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks jälgime ja vajaduse korral kasutame veebipõhist õpet toetavaid ja võimaldavaid veebipõhiseid õpikeskkondi ja muid tehnoloogilisi võimalusi.

  4. Õppetöö toimub individuaalselt. Õpetajal on igapäevane ülevaade ja tagasiside õppija edukuse kohta. See võimaldab õpetamist parandada ja täiustada igapäevase töö käigus. 

Õppeprogramm А2
Õppeprogramm В1
Õppeprogramm В2

Õpetaja pädevus
Õppekorralduse alused